Verksamhet och Kontakt

Verksamhetsberättelse 2018

Stigvårdsaktiviteter

Under året så har det varit mycket turbulens på stigvårdsområdet. Vi har tyvärr fått lägga mycket energi och tid på att “släcka bränder” men har också hunnit med att bygga en hel del nytt i skogarna runt Göteborg och är i full fart med planeringen nästa år.

Året började med att ledstolpar vid spänger i Sandsjöbacka naturreservat sågades ner, även om ledstolparna var i vägen för cyklister så var det en mindre kul konflikt att gå in och lösa men som ändå har lett till att vi har fått ett väldigt bra och konstruktivt samarbete med Västkuststiftelsen som sköter om flera naturreservat i Göteborgs närområde. Lösningen här består av både korta ner och flytta ut ledstolparna för att göra det enklare att ta sig förbi med cykel utan att slå i styret. Vi har också satt upp tydliga informationsskyltar runt området med några enkla saker att tänka på som cyklist men också för att visa resten av besökarna att cykling är tillåten och uppmuntrad i området!

Nästa stora utmaning har varit Änggårdsbergen där Länsstyrelsen under ett par års tid jobbat med att göra om reservatsföreskrifterna. Här har vi lagt ner väldigt mycket tid och lobbat för cyklingen i området. Tyvärr så har flera andra aktörer (Botaniska trädgården mf) aktivt lobbat för en kraftig inskränkning av cyklingen i området. De föreslagna nya föreskrifterna kommer tyvärr också innebära en väsentlig försämring för cyklister med förlorad access till flertalet stigar. Vi har dock lyckats övertyga Länsstyrelsen om vikten av cyklingen i området och lyckats “få tillbaka” många bra cykelstigar som de har velat ha cykelförbud på. Vi har under året arbetat ihop ett remiss-svar (yttrande) och skickat in till Länsstyrelsen.

Allt har dock inte handlat om problem i år. I Delsjön så har vi under året gjort många stigvårdsinsatser med gott resultat. Bland annat så har Getryggen fått många nya fina spänger över tidigare blöthål och Grävlingsstigen har fått ett nytt och roligare avslut i norra änden. I september så genomförde vi också en stigbyggarkurs enligt IMBA-principer som Cykelfrämjandet sponsrade oss med. Mark och Gary från England jobbar heltid med att bygga stigar och hålla kurser runt om i europa och höll under två dagar en intensiv kurs med oss i Skatås. Roligt nog var både Västkuststiftelsen och Park & Naturförvaltningen närvarande också. Första dagen innehöll mest teori där vi pratade mycket om hur man designar stigar och stignätverk för att minimera slitage och ge en bra upplevelse för alla brukare. Under dag två så började vi ett riktigt ambitiöst bygge på “Svarttjärn Stig” med en omdragning för att undvika ett långa blött parti. Under hösten så har vi fortsatt det bygget men är inte riktigt klara ännu. Ett par stycken underjordiska vattenflöden tittade fram när vi grävde ur en slänt vilket har lett till att vi har fått bygga med mycket mer sten än vi tänkte oss från början. Under hösten har vi också hjälpt P&N bära in virke till nya spänger längs svartvit 18km. Fyra bärtillfällen med 5-20 frivilliga har arrangerats och många kilo virke har flyttats in. Vidare har vi fått till en borttagning av de gamla, numera icke giltiga, cykelförbudsskyltarna längs Strawberry resp Dalen mellan getryggarna, vid kommungränsen Partille-Göteborg.

Verksamhetsplan 2019

Vi ska verka för att värna om rätten att cykla i stadsnära skogar genom att fortsätta dialog- och samverkansarbetet med Mölndal och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västkuststiftelsen, Park och Natur samt Svenska cykelförbundet. Genom en stabil medlemsbas är vi en röst att räkna med i dialog med kommunen och andra intressenter.

Områdeansvariga för stigvård

För att sprida arbetsbelastningen inom stigvårdsgruppen och få mer medlemmar att engagera sig i sina egna lokala områden så kommer vi inför 2019 att införa ett par stycken arbetsgrupper för olika områden eller projekt. Vi kommer att fortsätta jobba med Delsjön där vi har ett väl fungerande samarbete med förvaltarna från P&N och vi kommer också att skapa två grupper, en för Hisingsparken och en för Änggårdsbergen. Dessa kommer att fokusera på att jobba med lokala förvaltare, föreslå och driva olika projekt och hålla ett extra öga på utvecklingen i området. I tillägg så kommer vi fortfarande jobba med kringliggande områden så som Vättlefjäll, Sisjön m.fl. men med förhoppning att fler medlemmar på sikt vill bilda liknande grupper även för dem.

Planerad stigvård 2019

Arbetsgrupperna kommer att ha huvudansvar för att driva egna projekt i sina respektive områden, vi har inga klara projekt ännu förutom i Delsjön där vi ska inleda en genomgång av MTB-banan med sikte på att restaurera den och lägga till mer mtb-specifika features. Vi kommer också fortsätta bygga på Svarttjärn stig, fixa en del surhål på Styrklämman, Trollstigen och uppe på Getryggen. I Änggårdsbergen så kommer vi att fortsätta övervaka Länsstyrelsens översyn av reservatet och lobba för att kommunerna ska ta hjälp av oss vid införandet av de nya reglerna.

Äldre verksamhetsberättelser och planer: 

  • Verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan för 2016 hittas här.
  • Verksamhetsberättelse för 2017 och verksamhetsplan för 2018 hittas här.

Kontakt

För kontakt med stigvårdsgruppen, se denna sida.